گزارش تصویری

وبینار آموزشی عفاف و حجاب از دیدگاه روانشناختی ویژه بانوان توسط شرکت آبفا برگزار شد

به مناسبت هفته عفاف و حجاب ، وبینار آموزشی حجاب از دیدگاه روانشناختی ویژه پرسنل شرکت آبفای استان یزد برگزار شد .

دکتر طاهره حصیب در این وبینار گفت : عفاف و حجاب ارتباط مستقیم با طبیعت انسانی زن دارد و به عنوان تأمین کننده امنیت عاطفی - روانی زنان، موجد ارزش های اساسی در جوامع انسانی می باشد.

حصیب اظهارداشت : بین حجاب و پوشش ظاهری، حیا و عفاف به عنوان عامل بازدارنده باطنی و درونی، تأثیر و تأثر متقابلی وجود دارد، که هرچه حیای درونی و باطنی بیشتر باشد، حجاب و پوشش ظاهری تقویت میگردد .

وی در ادامه مباحثی در خصوص غریزی و فطری بودن خصیصه تبرج و خودنمایی در زنان ، قانونمندی و کنترل غرایز آدمی و افراط و تفریط در آن ، نقش اساسی پوشش و حجاب در تعدیل غریزه خودنمایی و تبرج،نقش حجاب در پیشگیری از دغدغه های فکری، اضطراب و اختالالت عاطفی ـ روانی زنان و ... بیان نمود .

کد خبر: 1003
  تاریخ خبر : 1400/04/27
 روابط عمومی
 344