گزارش تصویری

برگزاری جلسه ستاد کرونا شرکت آبفا

مدیر دفتر بحران وایمنی ،بهداشت شرکت آبفا از برگزاری جلسه فوری ستاد کرونا خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد:فرامرز شاکری مدیر بحران و ایمنی،بهداشت شرکت آبفا استان یزد اذعان داشت:با توجه شرایط جدید وشروع موج ششم بیماری کرونا تصمیمات جدیدی در خصوص اعمال محدویت ها ورعایت شیوه نامه های بهداشتی اتخاذ گردید.

شاکری در ادامه خاطر نشان کرد:مراجعه کنندگان به شرکت آب وفاضلاب استان یزد توجه داشته باشند در صورت نداشتن ماسک و عدم ارائه کارت واکسن کرونا ،از ورود آنها جلوگیری می گردد.

کد خبر: 1115
  تاریخ خبر : 1400/11/11
 روابط عمومی
 1473