گزارش تصویری

کسب رتبه برتر عملکرد سیستم پایش تاسیسات آب آبفای استان یزد در صنعت آب و فاضلاب کشور

معاونت راهبردی و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: عملکرد سیستم پایش تاسیسات آب (سپتا) شرکت آبفای استان یزد در کشور حائز رتبه برتر شد.

علیرضا جزء قاسمی معاونت راهبردی و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: با عنایت به نقش متخصصین دلسوز در بهره برداری و بهبود کمی و کیفی آب و با توجه به ارزیابی های انجام شده از سوی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور سرکار خانم وجیهه تیموری به عنوان چهره قابل تقدیر در صنعت آب و فاضلاب کشور برگزیده شد.

کد خبر: 1876
  تاریخ خبر : 1402/12/09
 روابط عمومی
 184