گزارش تصویری

جلسه تصویب مطالعات EAPوتامین آب اضطرای شهر یزد

جلسه در خصوص ارائه گزارش مطالعات EAPوتامین آب اضطرار ی در شرکت آبفای یزد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب استان یزد:نشستی با حضور محمدعلی ملک زاده مدیرکل بحران استاندار ی،نماینده مدیرکل پدافند استانداری،مدیران آبفا وهمچنین نماینده شرکت مهندسی بهساز روش جهت تشریح مطالعات انجام شده  برگزار گردید وپس از بحث وتبادل نظر کلیات مطالعات مورد تصویب قرار گرفت.

کد خبر: 1321
  تاریخ خبر : 1401/06/01
 روابط عمومی
 1017